ประวัติความเป็นมา

2531 ก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ให้มีกำลังการผลิต 85,000 ตันต่อปี
2533 ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ให้ขยายกำลังการผลิตเป็น 120,000 ตันต่อปี
2534 เริ่มทำการผลิตของกระบวนการเคลือบแผ่นเหล็กโดยวิธีทางไฟฟ้า สายการผลิตที่ 1
2535 พิธีเปิดสายการผลิตของกระบวนการเคลือบแผ่นเหล็กโดยวิธีทางไฟฟ้า สายการผลิตที่ 1
2543 ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:1996
2544 ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2000
2545 ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมครบ 1 ล้านตัน
2548 ขยายกำลังการผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมเป็น 156,000 ตันต่อปี
ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004
2549 ได้รับรางวัลโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ประเภทโรงงานดีเด่น กระทรวงพลังงาน
ได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมเหล็ก จากกระทรวงพลังงาน
2550 ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ให้ขยายกำลังการผลิตเป็น 300,000 ตันต่อปี โดยเพิ่มสายการผลิตที่ 2 เพื่อผลิตแผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม
2551 ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากการนิคมแห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับทองแดง จากกระทรวงแรงงาน
ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัย มอก 18001:1999และOHSAS 18001:2007
2552 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับเงิน จากกระทรวงแรงงาน
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับจังหวัดและระดับประเทศ
ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008