คณะผู้บริหาร


น.ส. นฤมล นิตยาพร
ประธานกรรมการบริหาร

นาย เคนทาโร่ อุจิคาว่า
ประธานบริษัท

นาย โยชิคาซึ โนมูระ
รองประธานกรรมการ

นาย เคทาโร่ ยาบุโน่
รองประธานกรรมการ