วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
          บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและแผ่นเหล็กเคลือบโครเมี่ยมชั้นนำของโลก และมุ่งสร้างบริษัทให้เป็นเลิศและเป็นที่เชื่อถือ อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น ด้วยการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

พันธกิจ
1. เพื่อให้การพัฒนาขององค์กรสอดคล้องกับความต้องการของสังคม บริษัทจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายไทย และกติกาต่างๆของสังคม ด้วยการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม โดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย หลักสิทธิมนุษยชน และการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ
2. ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและการบริการ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า
3. เปิดเผยข้อมูลของบริษัทด้วยความมั่นใจ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของบริษัทสู่สังคมภายนอกให้กว้างขวางมากขึ้น
4. ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และดำเนินมาตรการต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นและเต็มใจ
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้น ซึ่งจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจ ในการทำงานให้กับพนักงาน ด้วยความมั่นใจในระบบความปลอดภัยและในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ที่เคารพในความคิดเห็นที่หลากหลาย บุคลิก และความเป็นปัจเจกของพนักงาน
6. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล