ร่วมงานกับเรา

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในฐานะเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังคัดสรรบุคลากรจำนวนหลายตำแหน่งทั้งที่สำนักงานกรุงเทพฯ และที่โรงงานในจังหวัดระยอง ดังนี้
 MECHANICAL SUPERVISOR
1 อัตรา
    - เพศชาย อายุ 22 - 25 ปี
    - วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
    - ประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 2 ปี
    - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ (MS Office,MS Project)
    - สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 QUALITY CONTROL SUPERVISOR
2 อัตรา
    - เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 28 ปี
    - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเคมี
    - ประสบการณ์ในการทำงาน 0 - 6 ปี
    - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
    - สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 SAFETY SUPERVISOR
1 อัตรา
    - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
    - วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    - ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี
    - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
    - สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
สวัสดิการ

    - ค่าเช่าบ้าน, ค่าอาหาร
    - ชุดพนักงาน,รถบริการรับ-ส่ง พนักงาน
    - ค่ารักษาพยาบาลรวมถึงคู่สมรสและบุตร
    - ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ
    - ตรวจสุขภาพประจำปีและค่าทันตกรรม
    - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานแต่งงาน
    - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
สนใจสมัครงาน

1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทโดยขอรับใบสมัครและกรอกเอกสารที่ป้อม รปภ. หน้าบริษัท

2. ส่งเอกสารไปตามที่อยู่ดังนี้.-
    เรียน ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
    บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
    เลขที่ 9 ถนนไอ—5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
    อ.เมือง จ.ระยอง 21150
    (วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน")

3. ส่งทาง E-Mail : patcharawadeek@siamtinplate.co.th

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 038-683231 ต่อ 112-117