บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและโครเมี่ยมชั้นนำมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัท โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพหลักนิติธรรม เคารพหลักปฏิบัติสากล เคารพสิทธิมนุษยชน และยอมรับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
           บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและโครเมี่ยมที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : จรรยาบรรณทางธุรกิจ