บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและโครเมี่ยม ที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยคำนึงด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีต่อพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจขององค์กรจึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดการปรับปรุงด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
2. พัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน และกระบวนการผลิต รวมถึงยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การส่งมอบ และการบริการ
3. ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกัน และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
4. บริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วยจากการทำงาน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรทุกคน
5. สนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานในระบบการจัดการทั้งบุคลากร เวลา งบประมาณและการฝึกอบรม
6. สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ พร้อมที่จะเปิดเผย นโยบาย และการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อพนักงาน, สาธารณชน รวมทั้งมุ่งมั่น และพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน