9-13 มกราคม 2562

       บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ร่วมสนับสนุนงานวันเด็ก เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการ /ชุมชน ต.ม.ตราด, โรงเรียนตากวน , โรงเรียนวัดมาบชลูด , โรงเรียนวัดห้วยโป่ง , โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด , โรงเรียนมาบตาพุด

- มอบของขวัญ "วันเด็ก" ให้กับหน่วยงานราชการทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่ กนอ. , เทศบาลมาบตาพุด , องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

- มอบของขวัญ "วันเด็ก" ให้กับกลุ่มชุมชนทั้งหมด 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองน้ำหู , ชุมชนซอยประปา , ชุมชนซอยคีรี , ชุมชนบ้านพลง , ชุมชนวัดโสภณ , ชุมชนหนองแตงเม, ชุมชนหนองน้ำเย็น , ชุมชนหนองหวายโสม , ชุมชนอิสลาม